วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-12.00   - การประธานชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินงานกิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  40  นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ