วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อยินยันวิชาเอก  75  นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขต  30  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร