วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ SAR เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4  100  นายศิริมงคล ทนทอง