วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68  200  นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเงินเดือนข้าราชการ  20  นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ