วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - พิธีเปิดและแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68  200  นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมเงินเดือน  10  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง