วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประกวดโอเบค  200  นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ( 1 ต.ค.2561)  40  นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ