วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการครูการเงินและบัญชีโรงเรียน  240  นางสาวอังคณา พนารินทร์
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินเงินเดือน  40  นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ