วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมงานบริหารงานบุคคล  20  นางเจนธิชา สอนสุระ
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกรอบที่ 4 ระดับเขตพื้นที่และโรงเรียน  100  นายศิริมงคล ทนทอง