วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ฯ (สถานีตำรวจภูธรปราสาท)  100  นางอรุณี ชัยสุวรรณ
ห้องปราสาททอง 08.30-12.00   - ประชุมผอ.ร.ร.เพื่อยืนยันวิชาเอก  70 ราย  นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ถ่ายทำและตัดต่อภาพวิดีโอ  15  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร