วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-12.00   - มูลนิธิ ซีซีเอฟ จ.สุรินทร์ ทำพิธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 14 โรง  30  นางอรุณี ชัยสุวรรณ