วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการงานเกษียณอายุราชการ ปี 61  50  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร