วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมงาน 80 ปีอำเภอปราสาท  70  นางสุภัค สาระสุข