วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - การจัดงานมุทิตาจิต รร.ปราสาท  200  นางอรุณี ชัยสุวรรณ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  28  นางเจนธิชา สอนสุระ