วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (5 รายการแข่งขัน )  300  นางจิราพร ศิริโฉม
อาคารภูมิโปน 08.30-12.00   - การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายการพินิจวรรณคดี ช่วงชั้นที่ 3 และ 4  26  นางจิราพร ศิริโฉม
ห้องตาเมือนธม 08.30-12.00   - การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561 รายการ : การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.1-3 และระดับชั้น ม.4-6  26  นางจิราพร ศิริโฉม