วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - ประชุมวิทยากรจัดทำหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้:Active learning  40  นางเบญญา ศรีดารา