วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-12.00   - อบรมการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษา  200  นางเบญญา ศรีดารา