วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - อบรมการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้วยการลงมือทำ:Active Learning สำหรับครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระ  240  นางเบญญา ศรีดารา
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ผอ.ภานิชา  18  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร