วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - การขับเคลื่อนระบบการจัดอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนจังหวัดสุรินทร์  140  นางนิตยา ธรรมนาม
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติการย้ายกรณีพิเศษ  15  นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ