วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมวิทยากรอบรมการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  20  นางเบญญา ศรีดารา