วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - ประชุมทางไกลเรื่องรูปแบบ NEW DLTV  250  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร