วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถว  15  นางนิตยา ธรรมนาม
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม  240  นายนพรัตน์ ภาสง่า