วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริาัทสร้างการดี  15  นางปัทมา เขียวเจริญ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา อาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครู ค่าจ้างเหมา  15  นางสาววิลาศินี กำจิตเอก