วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (โครงการเรียนเรียนสุจริต)  180  นางปัทมา เขียวเจริญ