วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมวิทยากรแกนนำด้านการวัดและประเมินผล  40  นางปัทมา เขียวเจริญ