วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - ประชุม ผอ.สตรี  50  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  15  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง