วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 08.30-12.00   - ประชุมวิทยากรอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาของนักเรียนแกนนำ  10  นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว